โรงเรียนบ้านควนมหาชัย

หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

อาคารสถานที่

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านควนมหาชัย

อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2515
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2542
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2525
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2552
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2536
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2528
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 0
ถนน/รางระบายน้ำ
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554