โรงเรียนบ้านควนมหาชัย

หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

บุคคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

นางวนัสฐิกา อิสระบูรณะฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : –


นางจริยา หริตา
ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางชญานี แซ่หว่อง
ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางเนตรนภา บุญติด
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางสาวกนิษฐา เพ็ชระ
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


นายวีระพล อรุณเมฆ
นักการภารโรง

กลุ่มสาระ ฯ : –


นางสาวมุกสุดา สุทธิวรา
ครูธุรการ

กลุ่มสาระ ฯ : –


นางสาวปนัสญา ชำนาญ
ครู (อัตราจ้าง)

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางสาวจิตรลดา นาคเทพ
ครู (อัตราจ้าง)

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ