โรงเรียนบ้านควนมหาชัย

หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านควนมหาชัย

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
5
2
7
1
อนุบาล 2
3
3
6
1
อนุบาล 3
4
6
10
1
รวม อนุบาล
12
11
23
3
ประถมศึกษาปีที่ 1
4
2
6
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
2
4
6
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
4
5
9
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
2
1
3
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
5
1
6
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
6
3
9
1
รวมประถม
23
16
39
6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 2
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 4
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
35
27
62
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564