โรงเรียนบ้านควนมหาชัย

หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

นางวนัสฐิกา อิสระบูรณะฤทธิ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านควนมหาชัย

Previous slide
Next slide

ประวัติ โรงเรียนบ้านควนมหาชัย

โรงเรียนบ้านควนมหาชัยเดิมตั้งอยู่ในหมู่ที่ ๑ ตําบลพรุพี อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อมา ตําบลพรุพีได้แยกตํา บลเป็นตําบลควนศรี โรงเรียนนี้จึงตั้งอยู่ในหมู่ที่ ๑ ตําบลควนศรี อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมู่ที่๑ ตําบลควนศรี อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ห่างจากถนนสายเอเชียไปทางทิศตะวันตก ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๑๒๒ และ ๑๒๓ ประมาณ ๑๕ กิโลเมตรห่างจากสํานักงานเขนพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ ประมาณ ๕ กิโลเมตรห่างจากสํานักงานเทศบาลตําบลควนศรีประมาณ ๔ กิโลเมตร

เปิดปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๔๙๗ เปิดปิดเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ปี ที่ ๑-๔ โดยมีนายเนื่อง หริตา เป็นครูผู้สอนและรักษาการในตําแหน่งครูใหญ่ต่อมาในปีเดียวกันทางราชการได้แต่งตั้ง นายสมคิด พลวิชัย มาเป็น ครูสอนอีกคน อาคารเรียนเปิดปิด อาคารหลังคามุงกระเบื้องแต่ไม่มีฝากั้น ซึ่งผู้ให้บ้านและชาวบ้านช่วยกันสร้าง

พ.ศ.๒๕๐๕ ชาวบ้านได้สร้างอาคารเรียนแบบชั่วคราวขนาด ๖ × ๑๘ เมตร
พ.ศ.๒๕๐๖ ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน ขนาด ๖ × ๒๗ เมตรเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๑๕ ได้งบประมาณ ๑๐๕,๐๐๐บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป๑ ก. ๔ ห้องเรียน
พ.ศ.๒๕๑๖ ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียน ป.๕ และถึง ป.๗ ในปี พ.ศ.๒๕๑๘ และได้งบประมาณสร้างบ้านพักครู ๑ หลังพ.ศ.๒๕๒๑ ได้ลดชั้นเรียนในชั้น ป.๗ ออกตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ๒๕๒๑
พ.ศ.๒๕๒๓ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารแบบ ป.๑ก ขนาด ๓ ห้องเรียน ๑ หลังเป็นเงิน ๓๘๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๒๕ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบสปช. ๒๐๓/๒๖ ๑ หลังเป็นป็ เงิน ๔๑๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๒๘ ได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ํา ฝนแบบ ฝ.๓๐ เป็นป็ เงิน ๓๐,๐๐๐บาท
พ.ศ.๒๕๓๐ ได้รับงบประมาณขุดบ่อเลี้ยงปลา ๑๐ × ๕๐ เมตร ๑ บ่อ เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ได้รับบริจาคพระพุทธรูปทองเหลืองจากนายสุชาติชุติมันต์ ๑ องค์ ราคา ๔,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๓๖ ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช.๖๐๑/๒๖ ขนาด ๔ ที่นั้ง ๑ หลังเป็นเงิน ๘๙,๐๐๐บาท
พ.ศ.๒๕๔๒ ได้อาคารแบบ สปช.๑๐๒/๒๖ จํา นวน ๓ ห้องเรียนเป็นเงิน ๗๔๖,๖๔๘ บาท
พ.ศ.๒๕๔๓ ได้รับงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท สร้างลานกีฬาขนาน ๒๖ × ๑๔ เมตร

ปัจจุบันเปิดปิ เรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๓ ขวบ จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ปี ที่ ๖ จํานวนนักเรียน ๕๔ คน ข้าราชการครู ๔ คน ครูจ้างสอนชั้นอนุบาล ๑ นักการภารโรง ๑ คน และเจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน โดยมีนายสถิตย์ บุญคง ดํารงตํา แหน่งผู้อํานวยการโรงเรียน และเกษียณอายุราชการ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อมานางราศรีรัตนเพชร ได้รักษาราชการแทนผู้อํา นวยการโรงเรียนบ้านควนมหาชัย จนถึงวันที่ ๖ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นางวนัสฐิกา อิสระบูรณะฤทธิ์ ได้มาดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนมหาชัย จนถึงปัจจุบัน

กิจกรรมโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์